YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, yılda iki (2) defa (Mayıs – Kasım) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler dergi editör kurulunun izni olmaksızın başka hiçbir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Dergimizde yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalıdır.


Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan izin almasına gerek yoktur.


Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar için telif hakkı sözleşmesi istenmez, telif ödenmez. Dergide yer alan çalışmalar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Dergipark aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Daha fazla bilgi için http://turkhalkbilimi.org adresindeki elektronik posta adresi aracılığıyla editörümüzle bağlantıya geçilebilir.

• Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar, Türkçe ve İngilizce özet, dipnotlar ve kaynakça dâhil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir. Ek bulunduğu durumda editör kurulunun kararıyla bu sınır arttırılabilir.

  

• Sayfa yapısı özel boyutta MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Metin blok iki yana yaslı, satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmadan, otomatik olarak 6 nk boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Makalede dipnotlar Times New Roman, tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 10 punto ile yazılmalıdır. Makalede 5 satırı geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride, tek satır aralığıyla ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti  Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ kenar boşluğu Sol kenar boşluğu Satır aralığı
12 punto 10 punto 6 nk 0 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 1,5

 

• Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe başlık kalın, 14 punto büyüklüğünde olmalı ve tüm harfler büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır. İngilizce başlık, Türkçe başlığın hemen altında 12 punto olmak üzere, sözcüklerin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, kalın ve ortalı şekilde yazılmalıdır.


•Yazar adı İngilizce başlığın altında ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, yazar soyadı tamamı büyük şekilde yazılmalıdır. Yazar adı sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Yazar adına iliştirilen dipnotla ( * ) unvan, kurum adı, ORCID bilgisi, e-posta adresi belirtilmelidir.


• Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden, 150-250 kelime aralığında Türkçe, İngilizce “Özet” bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce dışında yazılan makalelere, kendi dilinde yazılmış özetle birlikte İngilizce özet de eklenmelidir. Özet 10 punto ve tek satır aralığında olmalıdır.

• Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özet genel olarak konu, amaç, kapsam, yöntem ve sonuç hakkında bilgi içermelidir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Aynı şekilde makaleler İngilizce anahtar kelime içermelidir. Anahtar kelimeler arasına virgül, sonuna da nokta konulmalıdır. Anahtar kelimeler başlıktaki kelimelerden farklı olmalıdır.


• Bir sempozyum, kongre vb. etkinliklerde sunulmuş ancak yayımlanmamış olan çalışmalar etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilerek dergi editör kurulu kararı ile yayımlanabilir.


• Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası dipnotta verilmelidir.


• Makaleler giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olacak şekilde hazırlanmalıdır. Alt başlıklar ve ikinci derece başlıklar 12 punto, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. “Giriş” ve “Sonuç” başlıkları hariç alt başlıklar konuya uygun şekilde numaralandırılabilir.


• Bir makalede sırasıyla özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalenin bir “Giriş” ve bir “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. “Giriş” çalışmanın amacı, önemi, dönemi, kapsamı, yöntemi ve planını mutlaka kapsamalıdır. Konu gerektiriyorsa literatür tartışması da bu kısımda verilebilir. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Sonuç bölümünde başka kaynaklardan alıntı yapılmamalıdır. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.


• Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde yer alan yazım kuralları esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.


• Tablo, şekillerin numarası ve başlığı; görsellerin ise numarası ve açıklaması bulunmalıdır. Ayrıca tablo/şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Kaynak gösterilmesi gerekiyorsa tablonun altında, metin içi kaynak gösterme formatında yazılmalıdır.

• Kaynak gösterme, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Örnekler aşağıda verilmiştir.

A. Metin İçi Atıflar

 

1. Metin içinde atıflar iki şekilde yapılır:


Kapferer (1992: 50), kimi zaman bir mitosun gerçeklik içine yerleştirilerek dolaşıma girdiğini ve farklı zamanlarda ortaya çıkan söylentilerin de şekilde yol aldığını belirtir.

veyaBu açıdan baktığımızda besin, sosyal sınıfı, etnisiteyi ve diğer şeyleri işaretler; yiyecek etkileşimi, aileleri, ağları, arkadaşlık gruplarını, dinleri ve sanal olarak sosyal kurumsallaşmış grupları tanımlar (Anderson, 2014: 125).


2. Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyadından sonra diğer yazarların soyadlarını kullanmak yerine “vd.” ifadesi kullanılır.


Günümüzde internet ve bilgisayarla birlikte dijital ortamda bireyin geleneksel kimliğini üretim şekilleri değişmiş ve modern birey bununla ilgili yeni yollar geliştirmeye başlamıştır (Aresta vd., 2015: 72).

veyaAresta ve diğerlerine göre (2015: 72) günümüzde internet ve bilgisayarla birlikte dijital ortamda bireyin geleneksel kimliğini üretim şekilleri değişmiş ve modern birey bununla ilgili yeni yollar geliştirmeye başlamıştır.


3. Metin içinde internet bağlantıları sırasıyla numara verilerek gösterilir: (URL-1). “Kaynakça”da URL bağlantısı ve içeriğe erişim tarihi verilmelidir.


4. Kaynak kişiler metin içinde (KK-1) şeklinde gösterilmelidir. “Kaynakça”da kaynak kişi bilgileri; “Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Yılı veya Yaşı, Doğum Yeri (İkamet Yeri), Meslek, Öğrenim Durumu, Görüşme Tarihi” sırasıyla verilmelidir. Kaynak kişilerin ad ve soyadları rızaları yoksa kodlanarak yazılabilir.


B. Kaynakça Yazımı


1. Türkçe Kitap:
GÜNGÖR, Erol (2010). Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Neşriyat.


2. Çeviri Kitap:
ONG, Walter J. (2018). Sözlü ve Yazılı Kültür-Sözün Teknolojileşmesi. (çev. Sema Postacıoğlu Banon). İstanbul: Metis Yayınları.3. Kitap Bölümü:
KÜÇÜKBASMACI, Gülten (2019). “Uryan Geldik Uryan Gideriz: Menakıpnamelere Göre Fakirlik”, Fakirlik. (ed. Emine Gürsoy Naskali). İstanbul: Litera Kitap.


4. Makale:
FİDAN, Süleyman (2011). “Türk Kültüründe Askeri Giyim Kuşam ve Asker Modası”, Milli Folklor, C. 23, S. 92, s. 95-105.


5. Çift Yazarlı Makale:
SEZER, Abdulbasit ve Hatice Kübra Uygur (2016). “Mungan’ın Dumrul ile Azrail Hikayesine Halkbilimsel Bakış”, NWSA. C. 1, S. 2, s. 73-78.


6. Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale:
CENGİZ, Alim Koray vd. (2016). “It Is Not Just An Egg: Play, Influence And Power Among Arab Communıtıes In Samandağ Hatay”, ASOS Journal, C. 4, S. 29, s. 295-313.


7. Çeviri Makale:
TREPAVLOV, Vadim V. (2018). “Yakut Destan Kahramanının Sosyal Statüsü”, (çev. Ali Osman ABDURREZZAK), Gazi Türkiyat, S. 22, s. 247-261.


8. Bildiri:
UYGUR, Hatice Kübra (2016). “Necati Cumalının Yenilmeyen Hikâyesinin Geleneksel Deve Güreşleri Açısından Değerlendirilmesi”, 1.Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu. İzmir, C.1, s. 410-432.


9. Tezler:
KILIÇ, Samet (2018). “Fındık Veresiye Filmi Bağlamında Yaşayan Kültürel Mirasın Aktarımı ve Medya İlişkisi”. Doktora Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.


10. İnternet Kaynağı:
URL-1: www.turkhalkbilimi.org (E.T.: 15.9.2018).


11. Görsel-İşitsel Kaynak:
Ozanın Kopuzundan Âşığın Sazına (1990). Televizyon Programı, 14 Bölüm. Yönetmen: Sadık Yalsızuçanlar, TRT Arşiv No: 06 BA 2684.
GÖNLÜM, Özay (2004). Arşiv Kayıtları 1-2. İstanbul: Kalan Müzik.
SINAV, Osman (yön.) (2009). Sakarya-Fırat. Televizyon Dizisi. Sinegraf Yapım.


12. Sözlü Kaynak:
KK-1: Ahmet Ay, Erkek, 75, Sivas, Çiftçi, Üç Yıllık İlkokul, 02.02.2020.
KK-2: C. S., Kadın, 1975, Bursa, Ev Hanımı, Lise, 05.01.2018.