ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR (PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT)

Yayın Etiği Beyanı: Yayınlama sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış standartlarına uygun karar vermesi gerekir. Yüksek etik standartları garanti altına almak için Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, tüm taraflar için uluslararası standartlar geliştirmiştir. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, tüm tarafların bu standartlara uymalarını beklemektedir. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.

Yazarlar için Uluslararası Standartlar

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, bir makalenin tüm yazarlarından imzalı bir başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yazarlar, yazılarının orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi vb. durumlar yasaktır. Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler ve psikolojik istismarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca yazarlar araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidirler.

Yazarlar araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlanmalıdır. Yazarlar, makalenin daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır. Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır. Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, derhal Dergi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır. Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’ne bildirmelidir.

Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörlerin ve Yayın Kurulunun üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’nin editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır. Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur. Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir. Yayın Kurulu,Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’nin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir. Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir. Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra Hakemlik uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’nin hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) belirlediği etik ilkele (https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

-Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
-Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu’nun dikkatine sunmalıdır.
-Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
-Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
-Hakemler yazarlardan bağımsızdır. Yazar veya yazarlarla aynı kurumda çalışanlar hakem olarak görev yapamaz.
-Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’ne bildirimde bulunmalıdır.
-Tüm yazılar Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi tarafından iThenticate veyaTurnitin aracı kullanılarak intihal kontrolü altında tutulmaktadır. Yazarlar, öz-intihal dâhil, intihaldan kesinlikle kaçınmalıdır. Benzerlik raporunun %20’yi geçen sonuçlarının bulunduğu yazılar Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi tarafından yayımlanmayacaktır. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır.

Editör, makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları (misconduct) önlemek için gönderilen makaleleri iyice kontrol eder. Bir araştırma kötü niyetli olarak tanımlanırsa, editörün ve hakemlerin geri bildirimlerine göre, yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur.

Onay Politikası

Yazar veya yazarlar etik ve yasal standartlara uymalıdır ve araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:
-Araştırmanıza katılanlar onlar hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.
-Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezası olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
-Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir.
-Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir.
-Araştırmanıza katılanlar, işbirliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa katılımcılara bildirilmesi gerekir.
-Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
-Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, DERGİPARK üzerinden gönderilmelidir.

“DEGİPARK” üzerinden makale göndermek için:
– DERGİPAK sistemine kayıt olmanı gerekmektedir.
– Açılan sayfada “makale gönder” bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.
– Makale MS Word dosyası hâlinde sisteme yüklenmelidir.
– Makale yüklerken iki tane zorunlu dosya yüklemeniz gerekmektedir. Bunlardan biri “Makale ana dosyası”, diğeri “Telif Hakkı Formu”dur. Telif hakkı formuna DERGİPARK’ta yer alan ULUSLARARASI HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ’nin ana sayfasındaki “Telif Hakları Devri” menüsünde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Bu formun eksiksi bir şekilde doldurulup sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

– Etik Kurul Onayı gereken makaleler makale gönderimi sırasında “Dosya Yükle” bölümünde yer alan “Ek Dosya Yükle” sekmesini kullanarak Etik Kurul Onay formu mutlaka yüklenilmelidir.

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

Bu dergi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Açık erişim BOAI tanımına uygundur.

Dergimize gelen makaleler Ithendicate veya Turnitin programıyla kontrol edilmektedir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar geri çevrilmektedir.

ETİK KURUL ONAYI ZORUNLULUĞU

ULAKBİM TR DİZİN Komitesi 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde yapmış olduğu değişiklik üzerine sosyal bilimlerde dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini talep etmektedir.

TR DİZİN Değerlendirme Kriterleri kapsamında Madde 8’de yer alan bu değişiklik üzerine süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer alması zorunlu kılınmaktadır. Bu doğrultuda dergimize bundan sonraki süreçte yayımlanması için gönderilecek (1) anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen bütün araştırmalarda; (2) insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalarda; (3) insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda; (4) hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ve (5) kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif araştırmalarda etik kurula ilişkin bilgilere ilgili bölümlerde yer verilmesi ayrıca araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir. Araştırma makaleleri dışında gönderilecek olgu sunumlarında ise (1) aydınlatılmış onam formunun alındığının belirtilmesi; (2) başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi ve (3) kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Derleme makaleler için Etik Kurul Onayı istenilmeyecektir.

Şu an dergimizde süreci devam eden ve Etik Kurul Onayı mevcut olan makaleler için sorumlu yazarların, değerlendirme süreci bitip yayımlanacağı kesinleştikten sonra Etik Kurul Onayına ait bilgileri yukarıda belirtildiği gibi çalışmalarına eklenmeleri gerekmektedir. Bunun dışında süreci devam eden 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Ancak makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra sorumlu yazarın makalenin son sayfaya “…… başlıklı çalışmada karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi”nin hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğunu taahhüt ederim.” şeklinde bir ifade ekleyerek imzalaması gerekmektedir. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılarımız da etik kurul onayı gerektiren araştırmaları için bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurarak Etik Kurul Onayını almaları gerekmektedir.