image

Gelenekten Dijitale Çocuk ve Oyun Çalıştayı

27-29 Ağustos 2019 tarihlerinde Halkbilimi Araştırmaları Derneğimiz ile Kastamonu Üniversitemiz Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında “Gelenekten Dijitale Çocuk ve Oyun” adlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda modern dünyada teknolojinin etkisiyle değişim ve dönüşüm gösteren çocuk oyunları ele almıştır. Bir taraftan internetin günlük hayatımızda yer almaya başlamasıyla geleneksel çocuk oyunlarındaki değişim, sanal oyunlarda milli kültür unsurlarının varlığı sorgulanırken diğer taraftan yerli yapım çizgi filmlerin ve oyuncakların çocukların ilgisini neden çekemediği üzerinde durulmuştur. Dijital oyun platformunda Türkiye’nin yeri ve bu platformda halkbilimi, antropoloji ve sosyoloji gibi bilim dallarından bilim insanlarının yer almasının gerekliliği de tartışılan konulardan olmuştur. Dijital oyunların çocuk sağlığına etkileri ise çalıştayda ele alınan konulardan bir diğeridir. Çocuk, oyun ve elektronik ortamın çok boyutlu ele alındığı çalıştayda “kimlik inşası” kavramı öne çıkmış ve animasyonların, yeni oyun platformlarının çocukların kimliklerinin gelişmesinde çok yönlü etkili olduğu, bu sebeple bu konunun disiplinler arası ele alınması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. Konunun projelerle gündeme getirilmesi kararıyla çalıştay sona ermiştir.

Çalıştayda sunulan bildiriler:

  1. Dr. Öğretim Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI, “Türkiye’de Güncel Çizgi Filmlerdeki Mitolojik Karakterler”, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  2. Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Abdurrezzak, “Kültür ve Kimlik Bağlamında Medya, Oyun ve Oyuncak”, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
  3. Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kübra UYGUR, “Dijital Oyun Üretiminde Türkiye’nin Yeri ve Rolü”, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  4. Dr. Öğretim Üyesi Süleyman FİDAN, “Türkiye’de Güncel Çizgi Filmlerde Müziğin Kullanımı”, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü
  5. Dr. Alim Koray CENGİZ, “Çevirimiçi Oyunlarda Tüketim, Satın Alma İlişkileri; Satın Alınan Değiş Tokuş Edilen Nesnelerin Maddi Kültür Nesnesi Olarak İncelenmesi”, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Antropoloji Bölümü
  6. Dr. Öğretim Üyesi Emel DEMİR, “Sanal Dünyanın Çocuk Sağlığına Etkileri”, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü
  7. Dr. Öğretim Üyesi Samet KILIÇ, “Dijital Oyunlar Üzerinden Kültürel Aktarım”, Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü
  8. Uz. Haydar Cumhur KIZILKAYA, “Çocuklara Dünya Tarihinin Öğretilmesinde Bilgisayar Oyunları”, Ordu.